Regulamin wydarzenia Saab & Wine 2024

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu o nazwie „Jurrasic Saab” organizowanej przez Saab & Wine dalej jako „Organizator”.

2. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia.

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w wydarzeniu – o ile jest wymagane, należy dokonać w sposób podany w informacji o wydarzeniu.

2. Jeżeli liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w wydarzeniu.

3. Miejsce, godzina, czas trwania oraz agenda wydarzenia zostały przedstawione na stronie wydarzenia.

4. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Organizator prześle dodatkowe informacje najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.

5. Organizator nie zapewnia transportu na ani do miejsca wydarzenia, koszt dojazdu pokrywa w całości uczestnik.

§ 3 Opłata i Rezygnacja

1. Wysokość opłaty za udział w wydarzeniu jest każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej wydarzenia.

2. Opłaty za udział w wydarzeniu należy dokonać na konto bankowe o numerze: PL 42 1160 2202 0000 0002 1733 9994, najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed datą wydarzenia, w wysokości określonej na stronie internetowej wydarzenia. Jako tytuł przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, liczbę uczestników wraz z nazwą wydarzenia i wybranego pakietu, za które dokonujemy opłaty. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

3. W przypadku gdy założona rezerwacja nie zostanie opłacona, najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia, zostanie ona usunięta.

4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości email na adres: info@saabandwine.com.

5. W przypadku wydarzeń odpłatnych zgłoszenie rezygnacji z udziału w wydarzeniu skutkuje refundacją wniesionej opłaty za wydarzenie. Refundacja odbywa się w następujący sposób:

(a) dla odwołania dokonanego na więcej niż 30 dni kalendarzowych przed datą wydarzenia – refundacja następuję w przeciągu 48 godzin od momentu otrzymania odwołania (liczone od dnia otrzymania odwołania)

(b) dla odwołania dokonanego na 7 dni kalendarzowych przed datą wydarzenia – refundacja następuje po dacie wydarzenia (w przeciągu 48 godzin liczone od dnia wydarzenia), w wysokości opłaty za udział w wydarzeniu pomniejszonej o 30% jej wartości.

§ 4 Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wydarzenia (wizerunek, imię i nazwisko).

Dane osobowe uczestnika wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego mogą być przetwarzane w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom wydarzenia w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

2. Udział w wydarzeniu, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 5 Bezpieczeństwo

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi, w trakcie wydarzenia, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad zwierzętami, w trakcie wydarzenia, ponoszą ich właściciele.

3. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywania na niej osobom:

(a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;

(b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;

(c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia;

4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.

5. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników wydarzenia, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność osób trzecich.